اعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه سمنان

 

اعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه سمنان