روز جهانی مقاومت
13 دیماه سالروز آسمانی شدن سردار دلها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی