چهارمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

چهارمین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران برگزار می‌گردد

چهارمین کارگاه مجازی از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل دختران روز یک‌شنبه 2 شهریورماه برگزار می‌گردد

سومین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

سومین کارگاه مجازی با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد

سومین کارگاه مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان آسیب‌شناسی فضای مجازی با تأكيد بر مسائل پسران برگزار می‌گردد

دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

دومین سخنرانی مجازی با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی برگزار می‌گردد

دومین سخنرانی مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان با عنوان سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای خانواده در مواجهه با فضای مجازی در بستر فضای مجازی این کانون برگزار می‌گردد.

سخنرانی مجازی مهارت‌های مقابله‌ای در برخورد با موقعیت‌های دشوار و استرس‌ زای زندگی برگزار می‌گردد
از مجموعه سخنرانی‌های سبک زندگی اسلامی ایرانی بسیج اساتید دانشگاه سمنان؛

سخنرانی مجازی مهارت‌های مقابله‌ای در برخورد با موقعیت‌های دشوار و استرس‌ زای زندگی برگزار می‌گردد

سخنرانی مجازی مهارت‌های مقابله‌ای در برخورد با موقعیت‌های دشوار و استرس‌زای زندگی یک‌شنبه 22 تیرماه در بستر فضای مجازی بسیج اساتید دانشگاه سمنان برگزار می‌گردد.