روز جهانی مقاومت

13 دیماه سالروز آسمانی شدن سردار دلها، سپهبد شهید قاسم سلیمانی